Вимоги до оформлення статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Структура статей.

УДК (у лівому верхньому куті).

Назва статті друкується великими літерами прямим шрифтом 2 мовами (українською, англійською).

Автори (науковий ступінь, ініціали, прізвище) 2 мовами (українською, англійською).

Анотація двома мовами (українською - 50 слів, розширена анотація англійською - 150 слів).

Слово анотація не пишемо.

Ключові слова двома мовами (українською, англійською) до 10 слів (після кожної анотації).

Розділи статті:

Вступ. У вступі можна вказати, до якої галузі науки (виробництва) відносяться дослідження, про які йде мова в статті, обґрунтування актуальності проблеми, розв'язуваної автором.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких вирішувалася дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ця стаття.

Визначення мети та задачі дослідження. Формулювання цілей статті (постановка завдання); мета дослідження, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Основна частина дослідження, отримана в результаті дослідження. Приклади практичних рішень (результати експериментів, графіки, діаграми і т.п.), що дозволяють оцінити адекватність запропонованих теоретичних рішень і їхню практичну значимість.

Висновки. (далі пишемо текст….).

Список використаних джерел з обов'язковим посиланням на них у тексті [1, c.23]. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація Бібліографічне посилання Загальні положення та правила складання.

У списку використаних джерел мають бути посилання на статті за тематикою досліджень, які опубліковані у закордонних журналах, які індексуються Scopus чи Web of Science. Перевірку обраних для посилання журналів можна здійснити за допомогою: http://scimagojr.com/journalsearch.php

Після списку використаних джерел повідомляємо відомості про авторів двома мовами (мовою оригіналу статті та англійською мовою): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, кафедра, відділ та повна назва організації, де працює або навчається автор, контактний телефон.

2. Рекомендації до тексту:

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням комп’ютерних текстових редакторів MS Word версії не раніше «for Windows 2003». Шрифт тексту має бути 14 пт, гарнітура – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1. Для набору формул використовують вбудований редактор формул (MathType). Табличні матеріали допускається готувати з використанням електронних таблиць (MS Excel) або з використанням вбудованого редактора таблиць MS Word.

Поля по 20 мм з усіх боків.

Абзацний відступ по всьому тексту статті – 1,25 мм. Міжабзацний інтервал з обох боків – 0 пт.

Форматування тексту – по ширині без автоматичних переносів слів.

Рисунки у форматі jpq мають бути вставлені в текст статті і мати відповідні підрисункові підписи (Рис.1. …..).

 

Формули, рисунки та таблиці відокремлюються від основного тексту зверху та знизу одним пустим рядком.

Автори несуть відповідальність за зміст статті, точність і якість перекладу.

3. До редакції подаються:

1. Електронний варіант статті надсилається на електронну пошту редакції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  або подається у НДЧ УкрДУЗТ на електронному носії (флеш-накопичувачі).

2. Сканована копія авторської згоди або авторського договору (щось одне за бажанням авторів) на друк статті та розміщення її в репозитарії УкрДУЗТ. Форму авторського договору та авторської згоди можна завантажити з офіційного сайту репозитарію УкрДУЗТ - http://lib.kart.edu.ua/

Вартість публікації статті у «Збірнику наукових праць УкрДУЗТ» - 30 грн за одну друковану сторінку формату А4. Розрахунок ведеться за загальною кількістю сторінок.

Оплата проводиться після того, як стаття пройде рецензування, формальне редагування, перевірку на ознаки плагіату і буде прийнята до друку. Реквізити та точна сума для оплати повідомляються автору особою відповідальною за підготовку Збірника до друку.

 

Зразок оформлення статті