ФІНАНСОВІ УМОВИ

Вартість однієї сторінки складає 30 грн.

Банківські реквізити для оплати:

ННМЦ «Транссервіс» при ІППК при УкрДУЗТ, код ЕДРПОУ 30534001, р/р 26002024478401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, призначення платежу – «За підгогтовку тез до матеріалів 32-ї МНПК «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Пропонуємо надати тези доповідей (до 2 сторінок тексту у т.ч. до 3 використаних джерел) у форматі doc (шрифт Times New Roman, 14), а також інформацію про авторів у вигляді форми, пропонованої нижче. Робочі мови конференції: українська, англійська, польска, французька, російська.
Передбачається очна і заочна участь в роботі конференції.

Зразок оформлення тези

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Структура статей.

УДК (у лівому верхньому куті).

Назва статті друкується великими літерами прямим шрифтом 3 мовами (українською, російською, англійською).

Автори (науковий ступінь, ініціали, прізвище) 3 мовами (українською, російською, англійською).

Анотація двома мовами (українською - 50 слів, розширена анотація англійською - 150 слів).

Слово анотація не пишемо.

Ключові слова двома мовами (українською, англійською) до 10 слів (після кожної анотації).

Розділи статті:

Вступ. У вступі можна вказати, до якої галузі науки (виробництва) відносяться дослідження, про які йде мова в статті, обґрунтування актуальності проблеми, розв'язуваної автором.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких вирішувалася дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ця стаття.

Визначення мети та задачі дослідження. Формулювання цілей статті (постановка завдання); мета дослідження, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Основна частина дослідження, отримана в результаті дослідження. Приклади практичних рішень (результати експериментів, графіки, діаграми і т.п.), що дозволяють оцінити адекватність запропонованих теоретичних рішень і їхню практичну значимість.

Висновки з дослідження і перспективи, подальший розвиток у даному напрямку. (далі пишемо текст….).

Список використаних джерел з обов'язковим посиланням на них у тексті [1, c.23]. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

У списку використаних джерел мають бути посилання на статті за тематикою досліджень, які опубліковані у закордонних журналах, які індексуються Scopus чи Web of Science. Перевірку обраних для посилання журналів можна здійснити за допомогою: http://scimagojr.com/journalsearch.php

Після списку використаних джерел повідомляємо відомості про авторів двома мовами (мовою оригіналу статті та англійською мовою): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, кафедра, відділ та повна назва організації, де працює або навчається автор, контактний телефон.

2. Рекомендації до тексту:

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням комп’ютерних текстових редакторів MS Word for Windows, шрифт тексту має бути 14, гарнітура - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, для набору формул використовують вбудований редактор формул, табличні матеріали готуються з використанням електронних таблиць (MS Excel). Рисунки по тексту у форматі jpq. Поля по 20 мм з усіх боків. Підпис рисунка - Рис.1. (під рисунком).

Автори несуть відповідальність за зміст статті, точність і якість перекладу.

3. До редакції подаються:

  1. Супровідний лист про дозвіл на друкування статті (якщо стаття подається з іншої організації).
  2. Стаття у роздрукованому вигляді.
  3. Електронна копія статті надсилається на електронну пошту редакції або передається на флеш-накопичувачі.
  4. Витяг з протоколу засідання кафедри (установи), що рекомендує статтю до друку.

Зразок оформлення статті